ARAÞTIRMA

Araþtýrma/Geliþtirme kadromuz endüstrideki deðiþimlere ve müþteri ihtiyaçlarýna paralel olarak sürekli ilave yeni ürünler geliþtirmektedir.
   

FORMÜLASYON
Her ürün titizlikle ve doða/insan saðlýðýna uygun olarak formüle edilmekte ve deneylerden sonra
hizmete girmektedir.
   

ÜRETÝM
Ýstanbul Alemdað'da bulunan modern tesislerimizde deneyimli kadromuz tarafýndan üretim gerçekleþtirilmektedir.
   

PAZARLAMA
Deneyimli satýþ ekibimiz müþterilerimizi iþ yerinde ziyaret etmekte ve ürünlerimizi uygulamalý olarak tanýtmaktadýr.
   

GELÝÞTÝRME
Üniversiteler, yetkili laboratuar ve kuruluþlarda ürünlerimiz performans, doða insan saðlýðý standartlarýna uygunluk konusunda test edilmektedir.